Οδοιπορικά για συμπλήρωση ωραρίου

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΄Η ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/66896/0022 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και ΥΠΑΙΘΠΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1860/τ.Β΄/29-11-2-2010, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 2/17055/0022 απόφαση (ΦΕΚ 945/10-04-2013) καταβάλλονται οι δαπάνες μετακίνησης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και ειδικότερα οι περιπτώσεις μετακινήσεων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο ή από σχολείο σε Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης εξωτερικού για συμπλήρωση ωραρίου.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το αντίστοιχο ΦΕΚ (945/τ.Β΄/10-04-2013).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση προς Υ.ΠΑΙ.Θ, (Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Ε΄ Εκκαθάρισης Αποζημιώσεων) μέσω του Γραφείου Συντονιστή Εκπ/σης Βερολίνου ή του Γραφείου Συνδέσμου Ντύσσελντορφ.
 2. Ημερολόγιο μετακινήσεων, σε δύο αντίγραφα με πρωτότυπες υπογραφές (θεωρημένο από την προϊσταμένη αρχή στο εξωτερικό, στο οποίο θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των αναφερόμενων μετακινήσεων).
 3. Αντίγραφο Υπουργικής Απόφασης απόσπασης / παράτασης.
 4. Ανάληψη υπηρεσίας.
 5. Αντίγραφο πράξης τοποθέτησης (να αναφέρονται αναλυτικά οι ημέρες και οι ώρες τοποθέτησης σε κάθε σχολείο).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (α. Πόλη διαμονής, β. μη καταβολή αποζημίωσης από άλλη πηγή, γ. μέσο μετακίνησης και στοιχεία αυτού).
 7. Στην περίπτωση που ο εκπ/κός μετακινείται με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της/του συζύγου: Υπεύθυνη Δήλωση του/της συζύγου, στην οποία να δηλώνει ότι παραχώρησε το όχημα του/της (μάρκα, αριθμός κυκλοφορίας) στην/στον εκπ/κό για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις και κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 8. Σε περίπτωση χρήσης Ι.Χ.: άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας επικυρωμένη.
 9. Σε περίπτωση χρήσης Ι.Χ.: βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης του Προξενείου.
 10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που το Ι.Χ. ανήκει στο/ην σύζυγο).
 11. Σε περίπτωση χρήσης μέσων συγκοινωνίας, αποκόμματα εισιτηρίων (πρωτότυπα, βεβαίωση αντίτιμο εισιτηρίου. οικονομικότερης διαδρομής μεταφρασμένη στην Ελληνική).
 12. Στην περίπτωση χρήσης κάρτας (εφόσον αυτή είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο): φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο, βεβαίωση χρήσης στη συγκεκριμένη διαδρομή και βεβαίωση αντιτίμου εισιτηρίου οικονομικότερης διαδρομής μεταφρασμένη στην Ελληνική.
 13. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης με το ονοματεπώνυμο και ΙΒΑΝ.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αίτηση

Ημερολόγιο μετακίνησης

Υπεύθυνη Δήλωση (μετακίνηση με συνήθη συγκοινωνιακά μέσα)

Υπεύθυνη Δήλωση (μετακίνηση με Ι.Χ.)

Υπεύθυνη Δήλωση συζύγου (για παραχώρηση του οχήματος στο/στη σύζυγο)Comments are closed.