Οδοιπορικά πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής

Ο φάκελος με τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ δικαιολογητικά αποστέλλεται ΠΛΗΡΗΣ και με ευθύνη του μετακινούμενου στην διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

——————————————————————————————————-

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

 1. Αίτηση
 2. Δέσμευση πίστωσης (από ΔΙΠΟΔΕ)
 3. Αντίγραφο απόφασης απόσπασης στο εξωτερικό ή διακοπής ή λήξης της απόσπασης.
 4. Αντίγραφο πράξης ανάληψης υπηρεσίας είτε στο εξωτερικό αν πρόκειται για πρώτη μετάβαση, είτε στην Ελλάδα προκειμένου για οριστική επιστροφή
 5. Ημερολόγιο κίνησης
 6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου ή βεβαίωση τράπεζας, όπου θα αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου και το ΙΒΑΝ
 7. Υπεύθυνη δήλωση (συν. 3 έως 9 κατά περίπτωση)
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( σε περίπτωση που μετακινείται με την οικογένεια του).
 9. Απόκομμα ή αποκόμματα εισιτηρίων
  Όταν πρόκειται για αεροπορικά εισιτήρια:
  α. Ηλεκτρονικό εισιτήριο
  β. εάν η έκδοσή τους γίνεται μέσω γραφείου ταξιδιών, αρκεί η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μετακινούμενου και η αξία του εισιτηρίου.
  γ. κάρτες επιβίβασης και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις.

Όσον αφορά τα σιδηροδρομικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη μόνο στην περίπτωση που δεν αναγράφεται πάνω σ’ αυτά η χρηματική τους αξία.

 1. Όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται με Ι.Χ.Ε. απαιτούνται:
  α. Φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του χρησιμοποιηθέντος αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του οδηγού−δικαιούχου ή του/της συζύγου
  β. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ της πόλης − έδρα σχολείου τοποθέτησης στο εξωτερικό και του τόπου κατοικίας ή του τόπου όπου βρίσκεται η οργανική θέση του εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου στην Ελλάδα.
  γ. Πρωτότυπα αποκόμματα διοδίων
  δ. Υπεύθυνη δήλωση
  − Εφόσον στην διαδρομή χρησιμοποιείται και πλοίο, το/τα εισιτήριο/α του πλοίου, επιβατών και ΙΧΕ αυτοκινήτου.
  − Εφόσον η διαδρομή πραγματοποιείται μόνο με αυτοκίνητο και εφόσον αυτή περιλαμβάνει διελεύσεις συνόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πιστοποιείται η διαδρομή με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, σε διαφορετική δε περίπτωση με τις αντίστοιχες σφραγίδες του διαβατηρίου .

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αίτηση

Ημερολόγιο κίνησης

Υπεύθυνη δήλωση οριστικής επιστροφής άγαμου

Υπεύθυνη δήλωση οριστικής επιστροφής έγγαμου με άνεργο και μη συνταξιούχο σύζυγο

Υπεύθυνη δήλωση οριστικής επιστροφής έγγαμου με συναποσπασμένο σύζυγο

Υπεύθυνη δήλωση οριστικής επιστροφής με Ι.Χ.

Υπεύθυνη δήλωση πρώτης μετάβασης άγαμου

Υπεύθυνη δήλωση πρώτης μετάβασης έγγαμου με σύζυγο άνεργο και μη συνταξιούχο

Υπεύθυνη δήλωση πρώτης μετάβασης έγγαμου με σύζυγο συναποσπασμένο

Υπεύθυνη δήλωση πρώτης μετάβασης με Ι.Χ.Comments are closed.