Επιμίσθια

Οδηγίες για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου

Παρακαλούνται οι νέοι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να διαβάσουν προσεκτικά την ΚΥΑ (διαβάστε την ΕΔΩ) σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου. Ειδικότερα να προσέξουν ποιες άδειες υπολογίζονται στην καταβολή του επιμισθίου και σε ποια χρονικά διαστήματα.

Στο τέλος κάθε μήνα και με την προσφορά της αντίστοιχης υπηρεσίας, υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου, η οποία προωθεί στο ΓΣΕ Ντύσσελντορφ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Επιμισθίου (ΑΥΔΕ) (έντυπο Αίτησης ΕΔΩ)
  • Αντίγραφο της απόφασης απόσπασης (μόνο την 1η φορά)
  • Αντίγραφο του πρακτικού ανάληψης υπηρεσίας από το βιβλίο πρακτικών του σχολείου (μόνο την 1η φορά)
  • Αντίγραφο βιβλιαρίου ταμιευτηρίου της τράπεζας που αναγράφεται στην ΑΥΔΕ ή πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας για το ΙΒΑΝ (προσοχή χρειάζεται σφραγίδα και υπογραφή από το υποκατάστημα της τράπεζας. Οι οικονομικές υπηρεσίες δε δέχονται απλό χαρτί από ηλεκτρονικό λογαριασμό). (μόνο την 1η φορά)
  • Αντίγραφα των αποφάσεων χορήγησης πάσης φύσεως άδειας. Σε περίπτωση αναρρωτικής με δικαιολογητικό στα γερμανικά απαιτείται επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση ειδικής άδειας για Ελλάδα χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο/η εκπαιδευτικός βεβαιώνει ότι παρέμεινε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας.

Προσοχή στις ημερομηνίες για το διάστημα παροχής υπηρεσίας, το μήνα εργασίας, την ημερομηνία υπογραφής και την υπογραφή. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν από τους/τις διευθυντές/διευθύντριες του σχολείου για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διδακτικού και σχολικού έτους του κρατιδίου στο οποίο ανήκουν.

 

Απόσπασμα του νόμου Άρθρο 16 παρ. 12 του ν.4415/2016

  1. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή των οποίων η απόσπαση παρατείνεται, υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασης.

Η παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή επιμισθίου διακόπτεται και επαναλαμβάνεται όταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου σε κάθε χώρα για τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές, οι όροι και η διαδικασία χορήγησής του.

Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, κατά τη διάρκεια των τριών ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα.

 

 Comments are closed.